EligibilityV2

Submit encounter eligibility check

POST